Polartinget:
Ansvarlig: Frode Bygdnes, e-post: bygdnes@online.no
Meny

Rødt


Harstad


Historie


Sykehusvennene


Nordting
Velkommen til Polartinget. Målsetninga for denne nettsiden er å formidle meninger og forsvare interessene til folket under polarlyset.Imperiet USA

Står USA-imperiet for frall? Imperier varer ikke evig. Kan det komme noe godt ut av store endringer, eller vil et imperium ta med seg resten av verden i sitt fall? Vi trenger en fri og uavhengig analyse av verdenssituasjonen. La oss diskutere den internasjonale oppdelinga av verden.


Våpendiplomati

USA og Russland viser hverandre atomvåpen. Norske politikere har påført oss samme rollen som Cuba.

8.mai
Frigjøringsdagen

8. mai er vår frigjøringsdag fordi tyskerne kapitulerte her i landet den dagen i 1945. Om noen ønsker å lese en spennende bok om motstandskampen under andre verdenskrig, så er det bare å bestille boka MOTSTANDSKAMPENS BRODERIER. Boka handler om mine to bestemødre sin kamp og deres familie med hele 14 barn. Derfor blir dette ei bok med historier fra forskjellige fronter og mange nålestikk mot fienden. Dette er Norges-historie om krigen sett nedenfra. Det er om de heltene som ettertida helst har oversett.
Du får boka for kr. 400,- fritt tilsendt om du bestiller på e-post til bygdnes@online.no .
Bokomtale i lokalavisene
Anmeldelse i Pensjonisten
Anmeldelse i Friheten
eller egenmelding.
Havneblokadene

Stortingets behandling av kvotemeldinga ble et svik mot kystbefolkninga. Regjeringa gikk til de borgelige partiene for å få flertall. Dermed brukte de ikke anledninga til å overføre kvoter fra den havgående flåten til kysten. Tvert om så innfører de et nytt prinsipp. Fiskebåt vil få råderetten over disposisjon av tredjelandskvoter. Vi fortsetter som råvareeksportør og legger ned arbeidsplasser i fiskeindustrien langs kysten. Leveringsplikten er nå mest en vits. Regjeringa ivrer for å privatisere høstingsretten i samarbeid med adelen i fiskerinæringa som sitter med makta i Norges Fiskarlag.
Høringssvar

Helse Nord oppfordrer til innspill begrenset til fire punkter. De har laget skjema for disse på sin nettside. Men høringene bør ikke begrense seg til det de ønsker å ha fokus på, nemlig funksjonsfordeling mellom lokalsykehusene. Lag egne høringsuttalelser som forsvarer lokalsykehusene.

Valg i Russland

Putin vant valget i Russland og Vesten er misfornøyd. Men det var et forventa resultat etter sanksjoner og aksjoner mot russere.
Kamp mot EU og EØS

Dette er ei innledning jeg har holdt for Nei Til EU sitt Årsmøte på Sortland 2.mars og på Fauske 9.mars.
En bønn til miljøbevegelsen og historiebevegelsen

Miljøbevegelsen og historiebevegelsen må bli med i en fredsbevegelse.Fattigdom og dyrtid

Vi opplever nå at prisene på strøm. brensel, klær og mat har økt. Samtidig opplever vi en kuldeperiode og stagnasjon i norsk økonomi. Med det vil flere bli rammet av dyrtid. Kan vi lære av vår egen historie om hvordan fagbevegelsen bør møte denne utviklinga? Ja Harstad har ei stolt historie.
Hvor er demokratiet blitt av i helsepolitikken?Det er nå utpekt nye styrer både for Helse Nord RHF og de fire helseforetakene som styrer våre lokalsykehus. Resultatet vidser at det ikke lenger er demokrati. Ingen folkevalgt står lengre ansvarlig for vedtak i styrene. Markedsprinsippene rår nå. Og det er Arbeiderparti-regjeringa som står ansvarlig for det.


Aksjon fra Støtteforeningene for lokalsykehusene i Narvik, Gravdal, Stokmarknes og Harstad.


Frode Bygdnes fikk i oppgave å holde appell og møte Statsminister Støre.


Aksjonistene fikk møte statsminister Støre til en rask samtale den 19. januar. Vi påpekte at Helse Nord driver politikk og at regjeringa må ikke sette bort helsepolitikk til foretak. Vi fikk til svar at Helse Nord har vært på ville veger, men at regjeringa i alle tilfeller skal behandle de forslagene som kommer derfra. Vi betrakter Støres svar som et bekreftelse på at Helse Nord sin innstilling nå er nullstilt. Så får vi se hva Helse Nord med sitt nyvalgte styre gjør på møte den 7.februar. Våger de som ikke er folkevalgte å trosse folkemeininga på nytt?


Rivalisering i Helse Nord


Helse Nord RHF driver politikk og politikerne bare ser på. Hensikten med helseforetakene er både å privatisere og å ta avgjørelser bort fra folkevalgte. Med andre ord; Regjeringa lar markedskreftene overta helsetilbudene.
Å ta ansvar


Dette er et svar til administrerende direktør Marit Lind sin artikkel i flere aviser.
De siste skudd


Godt nytt år. Håper 2024 blir et mer fredfylt år. Men hvem skal stoppe krigene? Det blir ikke de som skal ruste opp for å skremme, slik NATO gjør. Vi må nok sjøl skape en fredsbevegelse. Jeg støtter opp om Antikrigs-initiativet.
KI, Kunstig Intelligens?


Hvor intelligent er det å overlate beslutninger til teknologien? Faren er at det fører til intellektuell latskap. I så fall stopper vi vår egen utvikling.
NOK Norges Bank


Rentene stiger og kronekursen faller. Årsaken er Norges Bank sin politikk. Regjeringa lar NB få drive sin omfordelingspolitikk fra arbeidsfolk til finanskapitalen.
Det farlige Arktis


Er vi i ferd med å gjøre Arktis til stormaktenes nye konfliktområde? Norge bør ta ned spenningen i nord og ikke tillate utenlandske soldater å komme til Finnmark. Nei til øvelsen Nordic Respons.
Dette innlegget skapte en liten debatt i Harstad Tidende. Her følger den.
Fordøm Israel


Israel driver ikke krig, men folkemord. De slakter ned flere barn enn hva det er soldater i Gaza.
Helse Nord driver politikk - Stortinget bare ser på


Helseministeren lar prosessen gå sin gang som Helse Nord har startet. Det skaper usikkerhet og utrygghet for de ansatte. Lokalsykehusene har hittil ikke hatt problem med å skaffe fagfolk, men den prosessen Helse Nord har startet vil føre til at de minste sykhusene vil få rekruteringsproblemer. Fagfolkmangelen har i hovedsak vært i Tromsø og Bodø, de står for 67 % av overtida. Helseministeren startet prosessen for å få kontroll med økonomien, men fokuserer nå er på at Helse Nord mangler 1000 fagfolk.Uansett har prosessen opprørt befolkninga både fordi prosessen har gått for fort og fordi den har vært alt for lukket.
La Gaza Leve


Palestinakomiteen i Hålogaland arrangerte ny aksjon lørdag 11.nov. i Harstad. Med demonstrasjonstog fra Harstadhavn til Generalhagen gikk 250 aktive demonstranter med plakater, flagg og taktfaste rop "La barna Leve, La Gaza Leve"
Testforetaket Helse Nord


Bruker helseminister Kjerkol og regjeringa Helse Nord som et prøveprosjekt før den demokratiske behandlinga som Stortinget skal ha til våren når NOU 2023:4 og Nasjonal helse- og samhandlingsplan, skal behandles?
Voldsspiralen er Israels ansvar


De grufulle scenene en ser fra Gaza må stoppes. FN må ikke støtte, men stoppe Israels hevnaksjon.Bombene over Gaza er krigsforbrytelse.
Minneord om Harold Eidissen


Med Harold Eidissen (1927 - 2023) sin bortgang, mistet vi en av de fremste fagarbeiderne i Harstad.
På flyttefot


Troms histroielag avholdt et seminar "På flyttefot". Seminaret fokuserte både på innvandring og utvandring i siste del av 1800-tallet. Denne innledninga var et forsøk på å lage ei ramme rundt temaet. Historia er viktig for vår identitet, men den er og viktig å lære av for at dagens migrasjon kan møtes med mer menneskelige holdninger.


Aksjespekulasjon -

De rikes plyndring av fattigfolk. Børsen er et spill for de med penger, og renta settes opp for å styrke finanskapitalen på bekostning av produsenter og forbrukere.


Velg en sterk offentlig sektor

Stem inn lokalpolitikere som vil ha en sterk offentlig sektor. Det er avgjørende for om vi skal bevare velferdssamfunnet.


Grønnmaling av olja på folks regning

Med elektrifisering av Melkøya behandler Støre-regjeringa vår landsdel som en koloni. Vår natur blir rasert og befolkninga må betale for regjeringas CO2-regnskap.


Velgernes valg

Bruk stemmeretten, og bruk muligheten med personstemmer. Rød Ungdom i Nordland vil boikotte valget pga. at Per-Gunnar Skotåm står på Rødt Nordland sin liste. La velgerne få avgjøre rekkefølgen på kandidatene. Velgerne har mulighetene med personstemmer, jfr. informasjonen på valgkortet som nå skal være tilsendt folk.


Forsvarets farlige strategi

Forsvarsmeldinga NOU 2023:14 – med undertittelen «Forsvar for fred og frihet", ble lagt fram i mai i år. Strategien i meldinga er farlig for oss, den legger ikke opp til fred og frihet. Forsvarskommisjonen legger i stedet opp til at vi kan bli en slagmark i rivaliseringa mellom stormaktene.Renteøkning og fattigdom

Renteøkning for å stoppe prisstigninga er like meningsløst som å krige for fred. Renta øker inflasjonen. Ihvertfall er det det vanlige folk opplever, men så har ikke vanlige folk definisjonsmakta. Vi må reise en ny grunnplansbevegelse for å få tilbake vår sjølråderett over økonomien. Vi må lære av tidligere kamper. Vår velferdsstat er i ferd med å forvitre.

Sommer og solbriller

Sommerens store agurksak ble solbrille. Her er noen tanker om saka og media sin behandling av Rødt-lederen.Fredsinitiativ eller krigshissing?


1.mai arrangementet i Harstad


Barentsekretariatet har oppgaver

Barentsregionen
Troms og Finnmark fylkesting fikk ei orientering om nedleggelse av Barentssekretariatets kontor i Russland. Det var sak 5 i år. Innlegget her er bygd på mitt innlegg i fylkestinget den 14.mars under behandlinga av saka. Det er viktig at når fylkeskommunene nå søker departementet om penger og skriver ny formålsoppgave for selskapet, så skal Sverige og Finnland supplere, ikke erstatte samarbeidet over grensen til vår nabo i øst.

Interpellasjon om sykehussentralisering


Helse Nord sitt geografiske ansvar


Videregående skole i Sør-Troms

På avisbildene kommer ofte Equinor sitt praktbygg med. Det er nok for å prøve å gjøre tomta mer attraktiv. Men det bygget står på fjell. Nyskolen vil komme på ei gammel søppelfylling der bilvrak, kjøleskap ol. ble dumpet. Det var slik kommunen kvittet seg med søppel før i tida. Det er og grunn til å påpeke at fylket ikke har kjøpt tomta i forkanten som grenser til sjøen med en fin steinmur. Der kan eiendomselskapet HSI komme til å sette opp hva som helst som kan sperre utsikten. Og utearealet for elevene vil da bli takene på skolebyggene. Så liten er tomta.
Jeg har laget en oversikt over avisinnleggene i januar og februar om nyskolen her. og styret i Skolenes Landsforbund, avdeling Harstad, har kommet med denne uttalelse.

Ungdomsbråk på kjøpesenter

Harstad kommune innkalte til fellesmøte med tverrfaglig team og komiteene Oppvekst og Helse.Det virket som at politikerne mest ønsket å skyve ansvaret bort fra seg og vise frem et panel på 20 personer som mer skulle ha ansvar for å hindre bråk blant ungdommen. Rødt fokuserte på at politikerne må ta det ansvaret, både for ungdommens heimemiljø, skolemiljø og fritidsmiljø..

Svar til professor Torsteinsen

Noen ønsker å bringe kritikerne av ukrainakrigen til taushet ved hjelp av grove beskyldninger. Men av en som kaller seg professor emeritus i statsvitenskap UiT, venter en mer drøfting. Her er tilsvar.

Debatten fortsatte. Videre debatt kan en lese:

Svar til Torsteinsen og Saue.

Ukrainadebatt i lokalavisa

Debatten om Ukrainakrigen og om Norge skal sende våpen til krigende parter, foregår også i lokalmedia. Her kan dere lese mine innlegg i Harstad Tidende i januar 2023. Over og under er link til mine motdebattanter. Debatten viser at det er behov for å få i gang en fredsbevegelse, ellers kan denne krigen utvikle seg til ragnarrokk hvis de signalene som kommer frem i kommentarfeltene får rå. Krigen begynte forsiktig med at vi bare skulle gi humanitær hjelp. Nå planlegges det både fly og soldater til Ukraina.

Rødt-nominasjonen i Troms

Forsøk på ei oppsummering av nominasjonsmøtet i Tromsø som ikke gikk Harstad sin vei. Det var viktigere å hindre venstresida å få posisjoner.

Militarisering av våre nærområder

Den amerikanske krigsmakta herjer fritt i nordnorske nærområder. Vi er i ferd med å militarisere både Andøya, Evenes, Ramsund og Svalbard.

Stopp krigshisserne

En kan ikke oppnå en trygg verden med militære midler. Tillit og respekt, kontakt og samarbeid trygger fred.

Stopp fisket på raudåta


En kan ikke fiske dette dyreplanktonet uten å høste fiskeyngel som bifangst. Og det er den mest levedyktige yngelen, dvs. den yngelen som er kommet langt i oppvekstprosessen som her fanges.

Kaos i Harstad-trafikken.


Foto: Harstad Tidende sin forside den 13. oktober 2022.

Busskrisa i Harstad ble tatt opp i Fylkestinget av Rødt. Svaret fra Fylkesrådet var ikke tillitsvekkende.
Energibløffen.


Appell på fellesaksjonen fra Rødt Vadsø og fra Motvind. Skal vi ofre store naturområder for å produsere dyr og ustabil strøm?
Lærerne slåss for framtida !


Tvungen lønnsnemnd truer arbeidsfolk sin demokratiske rett og ødelegger skolen.
Rødt tok opp lærerstreiken i fylkestinget.
Nasjoner for fred !


Blokkpolitikken undergraver nasjonene, ødelegger demokratiet og truer freden.
Støtt palestinerne !


Amnesty sin rapport om brudd på meneskerettighetene ble lagt frem på Harstad bibliotek onsdag 21.sept.
En villet strømpris-krise


Vi eksporterer både strøm, grunnrente og etter hvert også industri. Regjeringa er i ferd med å gjøre Norge til en råvareleverandør.
Historien om en kombislipemaskin


Protester med å reparere ! Dagens kapitalistiske produksjon er ikke med tanke på å lage varer til bruk, bare for salg. Vi må stoppe dagens "bruk og kast"-mentalitet, vi må kreve kvalitet på maskiner og varer.
Markedstyre eller folkestyre


Kan vi vinne tilbake styringa av vannkrafta, eller er det bare markedet som rår nå? Regjeringa har langt på vei abdisert og lar folk betale strømregninga både som abonnenter og som skattebetalere. Mens kraftselskapene som er privatiserte, håver inn profitt.
Helseforetakene og SAS-streiken


Regjeringa skulle stramme inn muligheten til vikarbyråene, men baserer egen drift på vikarer. Kan det tenkes at Helseforetakene har egeninteresse i SAS-modellen for arbeidslivet?
Tvungen Lønnsnemnd


Regjeringa undergraver streikeretten !
Samisk identitet.
Informasjonsamfunnets
begrensninger.
Bokomtale i Friheten nr.13 2022

Bokomtale:


Jeg har skrevet ei bok "Motstandskampens broderier", som er en familiekrønike der jeg utbroderer familien til mormor og farmor. Mine to bestemødre Lilly T. Johnsen og Alida T. Gullaksen og deres barn, står som noen bautaer i motstandskampen. Med et persongalleri på 18, får jeg dekt en god del av den motstandskampen som pågikk under 2. verdenskrig.
Det kom 30 personer på boklanseringa mandag den 13. juni. Jeg berettet om arbeidet med boka, om innholdet og fortalte litt om familiens kamp mot okkupasjonen.
Nei til baseavtalen.


Foto:F.Bygdnes.
Tilleggsavtalen med amerikanerne der vi gir fra oss norsk jord på Evenes og Ramsund, presenteres som en skattesak og sammenlignes med forhåndslager som amerikanerne allerede har. Det er uredelig. Om denne avtalen blir vedtatt, har vi ingen garanti for at det står atomvåpen på norsk jord.
Respekt bygges på tillit - fred bygges på forståelse.


"Russestøtta" -eget foto fra 17.mai 2022. Mange ønsker ennå å respektere våre alierte fra 2. verdenskrig.
USA-baser, Andenes vs. Evenes


Foto: Boeing. Til våren skal Stortinget behandle avståelse fra norsk jord til USA, den såkalte tilleggsavtalen der Sola, Rygge, Evenes og Ramsund skal bli baser for USA. Med det gir vi fra oss norsk jurisdiksjon til en fremmed makt. Avtalen åpner for avståelse av andre steder, f.eks. Andenes i neste omgang, uten at det skal opp i Stortinget. Norge dras dermed sterkere inn i stormaktsrivaliseringa.
Motstandskampens broderier


Broderi kommer av ordet brodd. Det er nåla som er brodden. Mine bestemødre broderte, og hele slekta drev med forskjellige nålestikk mot okkupanten. Denne familiekrøniken er derfor en "utbrodering" av mine slektningers kamp mot nazistene. Det er sjølstendige broderier fra hvert av familiemedlemmene som viser en større og mer omfattende motstandskamp enn det offisielle bildet. Deres kamp og erfaring er viktig å ha med seg i ettertida.Les også dette oppropet mot Cold Respons.


Militærøvelse eller provokasjon


30.000 soldater fra 20 land skal delta på vinterøvelsen i Nord-Norge. Nå skal øvelsen være helt til Tana bru. Forsvaret ønsker å vise muskler mot Russland og det i en så spent situasjon som Europa er i nå. USA og Nato klager på at Russland har egne styrker på egen jord nært Ukraina. Men i Finnmark stilles hele NATO-alliansen samt Sverige og Finnland opp for å true Russland. Dette er krigshissing.

Svar på leserinnlegg i Harstad Tidende 16/2 2022.

Svar på leserinnlegg i Bladet Vesterålen 17/2 2022.

Appell mot strømprisene


Foto:Morten Hagen, skjermdump fra HT.

Infrastruktur må styres av folkevalgte, ikke av marked.
Fylke eller Region?


For fylkene, mot regionaliseringa.Kanonbåtdiplomati


Svar til Nils Håheim-Saers sitt innlegg "Skytefelt for fred".Skytefelt-diplomati


8 nye skytefelt øst for Lyngenlinja.Hydrogensone i Aktis


Dyr og farlig transport.Regionreformene og fylkene


Det haster med reversering.Statsforvalteren


Interpellasjon til tingssamlinga for Troms og Finnmark fylke.ANKESAKEN


Feige politikere i formannskapetAppell til formanskapet Harstad kommune

Stopp, nok er nok. Å anke tingrettens dom om feil offentlig anskaffelse for OPS-prosjektet, er uansvarlig bruk av kommunens ressurser.
Svar til SV - Rødt vs. SV

Avisdebatten kan du lese her og Rødt Sortland sitt svar herFiskekriminalitet fra myndighetene.
Hydrogen-hykleri
Rødt trengs på Stortinget


Og vi klarte det !!!Leveringsplikten
MK Utvik Senior
Arbeiderstyrte bedrifter


Bilde: hentet fra Manifest sin illustrasjon "La arbeiderne overta".Apartheidstaten Israel

Han pappa brukte davidstjerna til å merke fiskeutstyr og verktøy. Det var kanskje ikke så rart når hans oldefar het Abraham og broren hans igjen het Isak. Jeg har vokst opp med respekt for davidstjerna. Men i dag har den fått en annen symbolikk på grunn av staten Israel sin politikk ovenfor palestinerne. Davidstjerna er blitt skjemt. Les mer...

Sosialisme i vår tid
Intervju iHarstad 1.mai 2021
Lydriket Norge

Marionettminister Frank Bakke-Jensen gir bort norsk suverenitet.


Høringsuttalelse


Nei til havvind


Interpellasjon om Harstads befolkningsutvikling


DEBATTEN fra Kommunestyret.


Norsk økonomi som Kuwait

Vil Klokkereiendommen lide samme skjebne som Entra Eiendom?

Restene av Klokkereiendommen eier Opplysningsvesenets fond ved Barne- og familiedepartementet. Selskapet de har opprettet for å ivareta statens eiendom, heter Clemens Eiendom AS. De er i dag den 8 største grunneier i landet fordi de overtok kirkas jordeiendommer hvor det ikke er kirkebygg, dvs slik som Klokkereiendommen og dermed tomta som Kaarbø Mek. Verksted var på. Eierne av verkstedet har aliert seg med Clemens Eiendom i prosjektet Kaarbøkvarteret og strategen for dette kommer fra den første administrerende direktør for Entra. Les om:
Spekulasjon om offentlig eiendom i Harstad


Hastverk er lastverk

Hvorfor har SV med fylkesråd Bjarne Rohde det travelt med å få reist en ny skole? Fagforeningene for de ansatte ønsker ikke å flytte fra nåværende tomter til Seljestadfjæra. Hvorfor så travelt med å få lagt ned to av tre videregående skoler i Sør-Troms? Hvorfor begynne å bygge før en har riktige og godkjente tegninger med akseptable løsninger? Kanskje fordi løsningene vil bli så dårlige at protestene da vil komme. Eller er det utbygger fra Kaarbøkvarteret som presser på? Og SV lar seg presse bare de får sitte i posisjon. Les HASTVERK

Statlig eiendom på billigsalg
Da blir dommen i Ofoten tingrett stående


Formannskapet gjør delvis retrett. Pressemelding 15.12.2020


Høringa om
NYTT BYSENTRUM HARSTAD

Innledning ved Frode Bygdnes og appell ved Helge Eriksen og
gjennomgang av prosessen med ny vgs ved John Tore Fossland og innlegg med flere.


Videoen er delt i to. Møtet var på Thon-hotellet den 26.nov.2020.HSI-tomta


Les pressemelding fra Rødt Harstad her.Rødt Troms har nominert:1.Hanne Stenvaag, 1971, Tromsø
2.Ole Andreas Myhrer Smith, 2000, RU
3.May Tove Pryneid, 1988, Målselv
4.Kjell Erland Pedersen, 1947, Tjeldsund
5.Marthe Kristine Opheim, 1987, Senja
6.Frode Bygdnes, 1952, Harstad
7.Kristina Williamson, 2001, RU
8.Tore J. Haugen, 1985, Målselv
9.Anne Marith Rasmussen, 1971,
10.Ingeborg Kjellberg, 1997, Tromsø
11.Berit Nymo, 1984, Målselv
12.Jens Ingvald Olsen, 1952, Tromsø

Pressemeldinga 21.11.2020


Kirkeeiendom ødelegger industrien og forsømmer kirka
Ny bydel - sentrum sør

HSI-tomta på SeljestadLeserinnlegg:
Hva skjer i Harstads indre havn?

Tomta i Seljestadfjæra


John Tore Fossland sitt leserinnlegg


Utsettelse på vg-skolen


Kystbyen Harstad


Harstad har vært en terrasseby som har møtt sjøen med en kaifront. Slik har sjøfarende sett byen og beboerne sett sjøen og trafikken der. Harstad har vært en ekte kystby. Men nå for tiden endres byen med en fasade av høyhus, boligkompleks, hotell og installasjoner som gjør resten av byen til en bakgård. Harstad har politikere som ikke tar sin samfunnsoppgave alvorlig, men bøyer av for press fra eiendomsselskapene som skal ha flest mulig kvadratmeter plassert på sjøkanten. Dette er kortsiktig så lenge vi veit at havet stiger. Dette er å sette til side bybeboerne sine interesser til fordel for spekulanter. I beste fall er dette naivt av politikerne, i praksis er å ødelegge særtrekkene ved vår kystby, tjene eiendomsselskapene på bekostning av byens befolkning.
Opplysningsvesenets fond forandrer Harstad sentrum.


Les Om Opplysningsvesenets fond og OVF-direktørens svar


Les OPS - dyrt og dumt
Foredrag på Sør-Troms museumLansering av Årbok 2019

Om Thoralf Sørum: Han malte mange detaljerte bilder fra Harstad, bl.a dette fra Mathissen Mek Verksted i 1959. Den anonyme maleren Sørum hadde egen utstilling med mer enn 50 motiver fra vårt område. Men hvem var han? Far hans kom fra Gryllefjord, vokste opp i Trondheim og kom til Harstadbotn på slutten av 50-tallet. Det er mange bilder etter ham her i Harstad. Frode Bygdnes vil foredra om sitt møte med kunsten til Sørum..